Transport

DELHI PUBLIC SCHOOL PALWAL (BUS DETAIL)

S.NO.

ROUTE NO.

VEHICLE NO.

DRIVER NAME

CONDUCTOR NAME

RUNNING PLACE

1.

3

HR38Q-3952

ROHTAS

SATBIR

PALWAL

2.

4

HR73A-0246

ARSHAD

KAILASH

PALWAL

3.

5

HR38Q-3950

RAJPAL

VARUN

PALWAL

4.

6

HR73A-5566

SUNIL

DALCHAND

PALWAL

5.

7

HR38P-2440

SATISH

JAWAHAR

PALWAL

6.

8

HR73A-5322

KUNWARPAL

VISHNU

PALWAL

7.

11

HR73-8972

HARISH

BHARAT

HODAL

8.

12

HR73A-7043

SHAMSHU

MAZID

PUNHANA

9.

14

HR73-2504

RAM GOPAL

GOPI

PALWAL

10.

16

HR73A-7317

VEDPAL

PARAMVIR

PALWAL

11.

17

HR73A-3005

DEVENDER

MOHAN

KOSI CHHATA

12.

18

HR73A-2611

DHARAMVIR

VEDPAL

PALWAL

13.

19

HR73-1693

KESHAV

SUBHASH

HASSANPUR

14.

21

HR73A-7041

ALAM

SAKIR

PINANGWAN

15.

22

HR73A-7789

HARDUTT

NEM SINGH

HODAL

16.

23

HR73A-7922

RATI CHAND

SUKKAN LAL

FARIDABAD

17.

24

HR73-1694

BRIJ MOHAN

RAJESH

HODAL

18.

25

HR38N-4157

TEK CHAND

SIYA RAM

BAHIN

19.

26

HR73A-2806

SURESH

SHYAMBIR

PALWAL

20.

27

HR38P-3599

KAMAL

SUKHRAM

HODAL

21.

29

HR73-7660

BADAN SINGH

CHARAN SINGH

FARIDABAD

22.

30

HR73-4974

SURENDER

KRISHAN

PALWAL

23.

31

HR38N-3702

TEJRAM

PARVEEN

SIHA

24.

32

HR38N-4889

VINOD

NARESH

BADOLI

25.

34

HR73A-7670

JASBIR

RAMBIR

FARIDABAD

26.

35

HR73-2503

NANAK

DEEPAK

PALWAL

27.

38

HR73-0788

HEMRAJ

AAKASH

HASSANPUR

28.

40

HR99-TEMP. 8627

RAMPATH

ISHWAR

PALWAL

29.

41

HR99-TEMP. 8628

JAWAHAR

KHEMCHAND

HODAL

30.

42

HR73-8058

DATA RAM

VISHNU

KOSI

31.

44

HR73-0792

KARAN

RAJBIR

PALWAL

32.

45

HR38Q-3948

RAM GOPAL

BHUPENDER

AURANGABAD MITROL

33.

46

HR73-1692

KAILASH

ARUN

PALWAL

34.

47

HR38N-4156

JAHUL KHAN

KHALID HUSSAIN

MALAI UTAWAD

35.

48

HR38P-1055

INDER PAL TEWATIA

BIRJAN

HATHIN